Výpůjční řád elektrokol

VÝPŮJČNÍ ŘÁD

1. Všeobecné podmínky

1.1 Požadované doklady pro fyzickou osobu

 • Dva platné doklady, např. občanský průkaz nebo pas a druhý doklad např. řidičský průkaz. Držitelé klubové karty předkládají pouze jeden průkaz totožnosti a kartu.
 • Nájemce může být pouze osoba starší 18 let.


1.2 Platba a vratná kauce

 • Nájemce uhradí pronájem dle platného ceníku v hotovosti při převzetí elektrokola.
 • Vratná kauce 1 000Kč za každé zapůjčené elektrokolo je vybíraná v hotovosti při převzetí elektrokola a následně bude vydána při vrácení elektrokola.
 • Složenou zálohu nebo její část může pronajímatel použít na náklady vzniklé porušením nájemní smlouvy (např. poškození elektrokola, poškození příslušenství,…).
 • Držitelé klubové karty nemusí po předložení karty skládat kauci.


1.3 Nájemní smlouva

Smlouva o pronájmu elektrokol a příslušenství se uzavírá mezi pronajímatelem BRDY LINE s.r.o. U Svatého Štěpána 174, 33805 Mýto a nájemcem na dobu určitou, počínaje dnem jejího podpisu.

 • Smlouva o pronájmu elektrokol a příslušenství zaniká uplynutím sjednané nájemní doby a vrácením elektrokola.

2.1 Podmínky pronájmu elektrokola a příslušenství

 • Nájemce je povinen se seznámit s tímto „Výpůjčním řádem“, který je k dispozici na všech výpůjčních místech i na webových stránkách pronajímatele a zkontrolovat půjčované vybavení, jestli je v náležitém funkčním stavu.
 • Svým podpisem nájemce stvrzuje, že si půjčuje veškeré vybavení na své vlastní riziko.
 • Právo užívat vybavení zaniká uplynutím doby, na kterou byla smlouva sjednaná.
 • Nájemce je povinen při provozu pronajímaného elektrokola a příslušenství dodržovat všechny platné předpisy, zejména pravidla silničního provozu a počínat si tak, aby nedošlo ke škodě na majetku a zdraví.
 • Nájemce se zavazuje zaplatit pokuty za přestupky jím prokazatelně spáchané v době pronájmu kola.
 • Nájemce zodpovídá za vypůjčený materiál a je povinen zabezpečit pronajímané věci proti odcizení a poškození.
 • V případě nevrácení vybavení je nájemce povinen uhradit vzniklou škodu, která je vyčíslená podle aktuální ceny na trhu, a to do 30 dnů od ukončení smlouvy.
 • Za pozdní vrácení elektrokola bez předchozí domluvy, se sjednává mezi účastníky pokuta ve výši dvojnásobku ceny jednodenního zapůjčení za každý započatý den prodlení až do jeho vrácení.
 • V případě krádeže elektrokola je nájemce povinen neprodleně ohlásit událost policii a předložit půjčovně protokol o ohlášení krádeže.
 • Nájemce si půjčuje veškeré vybavení na své vlastní riziko. Pronajímatel nenese žádnou zodpovědnost za škody na zdraví a majetku nájemce nebo třetích osob, způsobené v souvislosti s užíváním pronajatého vybavení.
 • Nájemce je povinen užívat elektrokolo a příslušenství pouze k účelům, ke kterému je určeno. Zejména nesmí jezdit na jednom elektrokole 2 osoby, s výjimkou dítěte v dětské sedačce.
 • Nájemce je povinen oznámit pronajímateli veškeré závady, které se na elektrokole a příslušenství během užívání projeví a vyžadují opravu.
 • V případě poškození elektrokola a příslušenství hradí nájemce poškození v plné výši. Cena opravy se odvíjí od platných ceníků v opravnách.
 • Nájemce je povinen vrátit vypůjčené elektrokolo a příslušenství v dohodnutém termínu a čase, na místě uvedeném na smlouvě o pronájmu.

 

Komentáře jsou vypnuty.